3.1 Wysokość dofinansowania

     Ze względu na fakt, że projekt nie będzie generował przychodów nie ma możliwości określenia luki w finansowaniu. Projekt nie podlega również zasadom pomocy publicznej w związku z czym jako poziomi dofinansowania przyjęto maksymalną stawkę 85%, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 11.1. Wysokość dofinansowania przedstawiona w tabeli poniżej.