Gmina Władysławowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMIN ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO ZATOKI PUCKIEJ.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WE WŁADYSŁAWOWIE

Dnia 18 sierpnia 2017 zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym Beneficjentem tego projektu jest Związek Międzygminny Zatoki Puckiej, Gmina Władysławowo  jako członek Związku jest także partnerem w projekcie.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji deszczowej o długości 1388 m dla odprowadzenia ścieków deszczowych z dzielnicy Hallerowo (ulica: Hryniewickiego, Morskiej, Kolejowej) we Władysławowie. Zaprojektowano kanalizację deszczową w ulicy Morskiej dn 600 oraz w ulicy Hryniewickiego dn 10000 z podłączeniem kolektora z ulicy Kolejowej i odprowadzeniem do basenu portowego Portu Władysławowo. Zaprojektowano przed wylotem podczyszczalnię wysokiej sprawności o efekcie oczyszczania substancji ropopochodnych < 1 mg/l oraz osadu.

Całkowita kwota realizacji projektu wynosi 19 501 112,86 PLN zaś dofinansowanie z budżetu środków europejskich wyniesie 11 426 057,20 PLN czyli 75,9% kosztów kwalifikowanych.

Koszt przedsięwzięcia ze strony Gminy Władysławowa to 7 634553,85 PLN, kwota dofinansowania 5 732 949,54 PLN czyli 84,76 % kosztów kwalifikowanych.

Prace we Władysławowie rozpoczęły się w grudniu 2017 roku.

fot. Adam Budzisz