Miasto Puck

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMIN ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO ZATOKI PUCKIEJ.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PUCKU

Dnia 18 sierpnia 2017 zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym Beneficjentem tego projektu jest Związek Międzygminny Zatoki Puckiej, Gmina Miasta Puck jako członek Związku jest także partnerem w projekcie.

Planowane przedsięwzięcie polega na:

Etap 1: obejmuje budowę kolektorów i kanałów kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w granicach pasów drogowych i na ulicach: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat oraz działkach Szpitala i działkach ul. 1 Maja i Kościuszki w Pucku

1)      Kanalizacja sanitarna, o łącznej długości L= 1 630,00 m

2)      Kanalizacja deszczowa o łącznej długości L= 1 445 m

Etap 2: obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach: 10 Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska.

1)      Kanalizacja sanitarna, o łącznej długości L= 2 962,50 m

2)      Kanalizacja deszczowa o łącznej długości L= 838,50 m

Etap 3: obejmuje budowę rozdziału kanalizacji ogólnospławnej zlewni A na na kanalizację sanitarną i deszczową w granicach pasów drogowych dla zakresu: Al. Lipowa na odcinku od ul. Nowy Świat do mola oraz, ul. 1 Maja (fragment od skrzyżowania z al. Lipową do ul. Sobieskiego).

1)      Kanalizacja sanitarna, o łącznej długości L= 768 m

2)      Kanalizacja deszczowa o łącznej długości L= 628 m

Całkowita kwota realizacji projektu wynosi 19 501 112,86 PLN zaś dofinansowanie z budżetu środków europejskich wyniesie 11 426 057,20 PLN czyli 75,9% kosztów kwalifikowanych.

Koszt przedsięwzięcia ze strony Gminy Władysławowa to 10 189 689,00 PLN, kwota dofinansowania 5 687 941,66 PLN czyli 68,66 % kosztów kwalifikowanych.