Gmina Puck

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMIN ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO ZATOKI PUCKIEJ.

ODWODNIENIE ULIC W ŻELISTRZEWIE

Dnia 18 sierpnia 2017 zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym Beneficjentem tego projektu jest Związek Międzygminny Zatoki Puckiej, Gmina Puck jako członek Związku jest także partnerem w projekcie.

Projekt ten dotyczy budowy systemu kanalizacji deszczowej o długości 193,4 m oraz budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 200 m3 w miejscowości Żelistrzewo. Zakres robót obejmie odwodnienie ulic Różanej wraz z układem podczyszczającym, retencją wód deszczowych i odprowadzeniem ich do rzeki Gizdepki.

Planowanym rezultatem inwestycji będzie usprawnienie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych, co przyczyni się do lepszego zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed skutkami podtopień i powodzi.

Całkowita kwota realizacji projektu wynosi 19 501 112,86 PLN zaś dofinansowanie z budżetu środków europejskich wyniesie 11 426 057,20 PLN czyli 75,9% kosztów całkowitych.

Koszt przedsięwzięcia ze strony Gminy Puck to 1 669 490,01 PLN.